Martes, 10 de decembro de 2019 · Martes, 10 de decembro de 2019 · Número 234
O contido mostrado a continuación é unha versión do BOP oficial, auténtico e asinado electronicamente en PDF

ATENCIÓN: Esta páxina é unha tradución automática Tradución automática
Castelán - Galego
2019_0000009779

Administración Local

Municipal

Cedeira

Convocatoria de subvencións e axudas públicas

CONVOCATORIA PARA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS Ás COMISIÓNS DE FESTAS PARA O EXERCICIO 2019

 

BDNS(Identif.):484923

A Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria realizada o día 19-11-2019, adoptou o seguinte acordo:

“10. APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA COMISIÓNS DE FESTAS PARA O EXERCICIO 2019

Vista a proposta de Alcaldía asinada dixitalmente con data 18.11.2019, que literalmente di:

PROPOSTA Á XUNTA DE GOBERNO

APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA COMISIÓNS DE FESTAS PARA O EXERCICIO 2019

Dentro do expediente do orzamento figura unha partida para convocatoria pública de subvencións para comisións de festas por un total de 4.000,00 € na partida 334.489.00.

Consta no expediente certificación de crédito número 22019009054 emitida pola Intervención municipal.

Vistos os informes favorables de Secretaría e Intervención que constan no expediente.

Conforme as atribucións previstas na normativa vixente, veño propor á Xunta de Goberno Local ou seguinte:

 

PROPOÑO:

Primeiro.- Aprobar as bases para a tramitación das subvencións, que se incorporan como anexo a este proposta.

Segundo.- Publicar as bases no Boletín Oficial da Provincia.

Terceiro.- Aprobar a convocatoria de subvencións para a celebración de festas parroquiais 2019 no Concello de Cedeira e publicala nas Bases de datos nacional de subvencións.

Cuarto.- Aprobar o gasto para a convocatoria pública de subvencións dirixida a comisións de festas para a celebración de festas parroquiais no Concello de Cedeira por un importe de 4.000,00 ? na partida 334.48900.

Quinto.- O prazo de presentación de solicitudes comezará desde a publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia, a través da Base de datos nacional de subvencións.

ANEXO

BASES DA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA COMISIÓNS DE FESTAS

1. Obxecto das subvencións

Gastos de Comisións deFiestasparroquiales durante 2019

2. Beneficiarios e requisitos

Comisións de Festas con personalidadjurídica propia sen ánimo de lucro, para realización de festas nas parroquias, que cumplanlos seguintes requisitos:

- Non contravenir o regulado nos artigos 13 e 10 da Lei 38/2003 Xeneral de subvencións e Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.

- No caso de asociacións que fosen beneficiarias de subvencións concedidas en anos anteriores por elAyuntamiento de Cedeira, deberán telas debidamente xustificadas.

- Cumprilos requisitos da convocatoria.

3. Forma, lugar, plazoy documentación da presentación das solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde o día do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia, unha vez publicadala convocatoria na Base de datos Nacional de Subvencións.

As instancias se presentaranen a sede electrónica de acordo con o establecido nos artigos 14ye 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, delProcedimiento Administrativo Común das Administracións Públicas.

4. Documentación

- Instancia segundo o modelo oficial (Anexo I), asinada polo presidente/a de a comisión ou cargo equivalente, achegando copia do DNI do solicitante e copia do C.I.F. da Comisión.

- Declaración xurada da personafirmante da solicitudseñalando si solicitou doutro organismo algunha subvención para a realización dos mesmos programas e actividades, a cuantíay si foron concedidas ou están pendentes de resolución.

- Proxecto-memoria das actividades ou programa a realizar.

- Declaración xurada do solicitante de non ter obrigacións tributarias conAyuntamiento de Cedeira, nin coa Administración de Facenda ou Seguridade Social e de non contravenirloregulado nos artigos 13 e 10 da Lei 38/2003 Xeneral de subvencións yLey 9/2007 de subvencións de Galicia. (Anexo II)

5. Importe

O importe total da convocatoria ascende a 4.000,00 euros; repartirase a partes iguais entre as solicitudes presentadas e que cumpran os requisitos para obter a subvención.

O importe da subvención poderá alcanzar o 100 por 100 dos gastos propostos e en ningún caso poderá superar os 400 € por entidade.

No caso de que a mesma Comisión realice dúas festas diferenciadas e separadas no tempo en máis de quince días, considerarase como dúas solicitudes a efecto da repartición da subvención.

6. Réxime de compatibilidade

As subvencións concedidas serán compatibles con outras subvencións, axudas ou ingresos coa mesma finalidade, procedentes de calquera outra administración, sempre que a totalidade das axudas non supere o custo das actividades.

As entidades que reciban subvención están obrigadas a facilitar os datos que lle sexan solicitados polo Concello.

Quedan excluídas destas subvencións as asociacións ou entidades coas que o Concello estableza convenio ou subvención nominativa.

7. Órganos competentes para a instrución e resolución do procedemento

As solicitudes presentadas serán revisadas por unha comisión composta pola concelleira delegada de cultura, a axente de desenvolvemento local do Ayuntamientoy por persoal dos servicioseconómicos do Concello. A proposta de resolución, unha vez fiscalizada pola intervención municipal, se elevaráa laJunta de Goberno, que acordará a concesión ou denegación das subvencións.

8. Prazos de execución e xustificación da subvención.

A data límite para executar as actividades obxecto da subvención outorgada será o 30 de novembro de 2019.

A data límite para xustificar a subvención será o último día do mes de febreiro de 2020.

A xustificación realizarase mediante a presentación da documentación sinalada a continuación na sede electrónica do Concello e deberán cumprir os seguintes requisitos:

- Memoria da realización da actividade efectuada

- Facturas relativas aos conceptos expresados nos xustificantes de gasto que serán obligatoriamentelos que fosen motivo da subvención, así como unha relación das mesmas.

- O beneficiario deberá figurar obrigatoriamente como destinatario da factura.

- Cumprilos requisitos técnicos esixidos pola normativa que regulen as características da factura e o seu contido.

- Xustificante bancario do pago das facturas correspondentes. Só admitiranse pagos en efectivo cuandoel importe da factura sexa inferior a 100,00 ? ysin que poida ser obxecto de fraccionamento.

- Declaración doutras axudas ou subvencións públicas para financiar as mesmas actividades.

- Certificado dos ingresos da actividade, que comprenderá a propia achega do Concello, cotas, así como os demais ingresos derivados das actividades, asinado pola Secretaría ou Tesourería da entidade conel visto e prace da Presidencia.

- Declaración asinada polo responsable da entidade beneficiaria de que a subvención se destinou aos mesmos fins para os que foi solicitada e concedida.

- Certificado bancario do número ÍAN ou documentación similar.

Unha vez xustificada correctamente a subvención concedida, esta será aprobada pola Xunta de Goberno Local para o seu pago.

O pago da subvención farase mediante transferencia ao número ÍAN achegado.

9. Control financeiro

As subvencións concedidas polo Concello están suxeitas a control financeiro por parte dos órganos competentes do Concello.

9. Regulación supletoria.

En todo o non previsto nas presentes bases, a concesión destas subvencións regularase polo disposto na Lei 38/2003, Xeneral de subvencións, regulamento que a desenvolve, Lei 9/2007, de subvencións de Galicia e Bases de execución do orzamento do Concello de Cedeira.

 

ANEXO I:

SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA COMISIÓNS DE FESTAS

1.-DATOS DO/DA SOLICITANTE.

DNI, NIE: _____________________________ Data nacemento: _____________________ Nome e apelidos: _______________________________________________________________

Dirección:_____________________________________________________________________ N.: ______ Portal: _________Esc.: __________ Planta: _____________Porta: ___________

C.P.: ______________________ Concello: ________________________________ Provincia: _____________________________________ Telefono: _______________________

Correo electrónico: _____________________________________________________________

Actúa en representación da Comisión de Festas:____________________________________________

2.-DATOS PARA Os EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS.

DNI, NIE:_____________________________ Data nacemento: ___________________Nome e apelidos: _______________________________________________________________

Dirección:_____________________________________________________________________ N.: ______ Portal: _________Esc.: __________ Planta: _____________Porta: ___________

C.P.: ______________________ Concello: _________________________________ Provincia: _____________________________________ Telefono: _______________________

Correo electrónico: _____________________________________________________________

3.-DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA.

□Fotocopia do DNI do solicitante.

□Fotocopia do C.I.F. da Comisión.

□ Proxecto-memoria das actividades ou programa a realizar.

□Declaración xurada da personafirmante da solicitudseñalando sisolicitó doutro organismo algunha subvención para a realización dos mesmos programas e actividades, a cuantíay si foron concedidas ou están pendentes de resolución.

□Declaraciónjurada do solicitante de non tenerobligaciones tributarias co Concello de Cedeira, nin coa Administración de Facenda ou Seguridade Social e de non contravenirlo regulado nos artigos 13 e 10 de laLey 38/2003 Xeneral de subvencións yLey 9/2007 de subvencións de Galicia (Anexo II).

□ Certificación da conta bancaria para a transferencia da subvención.

 

______________, __________ de__________________ de 2019

 

Sinatura

 

CONCELLO DE CEDEIRA

De acordo con o dispuestoen a Lei orgánica 15/1999, de 13 dediciembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle de que os datos facilitados a través desta instancia serán tratados de modo confidencial. Estes datos serán incorporados aos ficheiros do Concello de Cedeira relacionados con este trámite. Os datos utilizásense para as xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que vostede inicia con esta solicitude. Así mesmo, infórmaselle de que en cualquer momento poderá exercitalos dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.

 

ANEXO II: DECLARACION RESPONSABLE

D/Dª _____________________________________________________________________ con DNI ____________________, e con dirreción a efectos de notificacións en __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. DECLARO RESPONSABLEMENTE, en relación coa convocatoria da subvención para Comisión de Festas que:

- Todos os datos que constan na solicitude yen os documentos que se achegan son certos.

- Non incorre a Comisión que represento en ningunha das prohibicións para obtela condición de beneficiario/a de a subvención establecidas nos apartados 2 e 3 dos artigos 13 da Lei 38/2003, Xeneral de subvencións, e apartados 2 e 3 delartículo 10 da Lei 09/2007, de subvencións de Galicia e reúne as condicións para ser beneficiario/a de acordo con o previsto na base segunda desta convocatoria.

2. DECLARO RESPONSABLEMENTE, en relación coa convocatoria da subvención para Comisións de Festas que:

- A Comisión que represento non tienependientesobligaciones tributarias co Ayuntamientode Cedeira, nin coa Administración de Facenda oSeguridad Social

3. ACEPTO as actuacións de comprobación e seguimento que leve a cabo o Concello.

4. AUTORIZO, para os efectos da Lei Orgánica 15/1999, de 13 dediciembro, de protección de datos de carácter persoal, ao Concello de Cedeira a incorporar estes datos, ou aquellosotros dos que tuvieraconocimiento como consecuencia da relación iniciada, a un ficheiro automatizado responsabilidade do Concello de Cedeira que ten por finalidade dar cumplimientoa as funcións a realizar dentro do proceso de trámite, xestión, concesión e pago encomendados pola LeyGeneral de Subvencións 38/2003 e normativa de desenvolvemento, así como para a xestión de otrosservicios ou programas de iniciativa municipal do seu posible interese.

Son, así mesmo, consciente de que os datos facilitados poden resultar obrigatorios para a xestión e tramitación do expediente, e comprométome a comunicar no menor prazo de tempo posible ao Concello de Cedeira, cualquer variación dos datos manifestados co  fin de poder proceder á súa actualización. Launidadtramitadora, en tanto non se comunique o contrario, entendera que os datos proporcionados son exactos e actuais.

Por parte de representante legal asinante ou cualquerotro interesado se podránejercitarlos dereitos que lle asisten de acceso, rectificación, cancelación e oposición na forma legalmente prevista, remitindo comunicación ao Concello de Cedeira.

5. COÑEZO as responsabilidades legais que se derivan por falsidade en documentos administrativos e, en particular, a esixencia do reintegro da subvención máis os intereses de demora correspondentes, sen prexuízo da tramitación do correspondente expediente.

 

Cedeira,________ de ____________________ de 2019

 

Asdo.:____________

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a proposta nos terminos nos que quedou transcrita.”

 

Cedeira

18/11/2019

O Alcalde

Pablo Diego Moreda Gil

2019/9779

 

©2009 Deputación dá Coruña